Stichting Keroazie  - Bij ons draait het om jou
 Zorgboerderij Pieterburen

Koopovereenkomst Labradoodles van de Waddenzeedijk                                                                                                      
1. Zorgboerderij Pieterburen,  A.J. Braspenning, Broeksterweg 24, 9968 TJ Pieterburen (Broek)Tel 06-83442091 Hierna te noemen verkoper, 
     
  2. Hierna te noemen de koper,  
 
In aanmerking nemende, dat verkoper verklaart in eigendom te krijgen de hieronder omschreven labradoodle pup, hierna te nomen de pup, dat koper verklaart de pup te willen kopen van verkoper, dat koper verklaart voor de pup de koopprijs te willen betalen; Komen hierbij het volgende overeen: 
 
 ARTIKEL 1 
Verkoper verbindt zich de  pup te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van 1500,00 euro is verschuldigd aan verkoper. Koper voldoet reeds een bedrag van 500,00 euro (via overschrijving bank 139432469 ovv pup teefje/reutje  De datum waarop de pup door de koper bij verkoper zal worden afgehaald is ……….Indien koper de pup op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken is verkoper niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven. 
 
ARTIKEL 2
Het betreft de pup,  …………, geboren uit ………..,  ………. keus van ………………..          
                                                    
 
ARTIKEL 3
Koper en verkoper constateren dat de pup  geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. De pup wordt verkocht als huishond.
 
ARTIKEL 4 
Verkoper is verplicht om de pup met de bijbehorende bescheiden, zoals een inentingsbewijs, een afstammingsbewijs en een Europees paspoort, op de hiervoor onder 1 genoemde datum in eigendom over te dragen aan de koper
 
ARTIKEL 5
De pup is voor risico van de verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de datum genoemd in artikel 1 waarop de pup overgedragen wordt aan koper. Ingeval de pup komt te overlijden voor de in artikel 1 genoemde datum van overdracht, verplicht verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een andere pup uit hetzelfde, dan wel het eerstvolgende nest aan te bieden. Koper is echter niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. 
 
ARTIKEL 6
De pup wordt overgedragen in de conditie en gezondheid waarin deze zich op de in artikel 1 genoemde, dan wel door partijen nader afgesproken datum van overdracht bevindt. Koper verplicht zich om binnen 14 dagen na ontvangst van de pup, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat koper dit na, dan kan hij geen rechten doen gelden op grond van de in artikel 7 opgenomen schadevergoedingsregeling.
 
 
ARTIKEL 7
Indien de pup aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden dat de gezondheid en het welzijn van het dier bedreigt, heeft koper recht op schadevergoeding, tenzij verkoper niet aansprakelijk is voor het betreffende gebrek. De aanwezigheid van het gebrek dient te worden vast gesteld door een door koper aan te wijzen dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. Koper dient aan de verkoper een schriftelijke verklaring van de betreffende dierenarts/specialist te overleggen. De hoogte van de schadevergoeding wordt, afhankelijk van de ernst van het gebreken de leeftijd van de pup, door partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat bij de te goeder trouw handelende verkoper, aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij het dier niet kan worden toegerekend, de vergoeding niet meer zal bedragen dan door de koper aan verkoper betaalde koopsom. Note: op een eventueel aanwezig navelbreukje en een niet ingedaalde testikel (s)zit geen garantie Note: indien de pup voor het eerste levensjaar overlijdt door welke oorzaak dan ook, krijgt de koper op verklaring van het overlijden van de pup door de dierenarts opgesteld, een nieuwe pup uit het eerstvolgende beschikbare nest. 
 
ARTIKEL 8
Koper verplicht zich jegens verkoper zorg te dragen voor een voor de pup passende en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de pup de nodige zorg wordt onthouden, zal deze vraag aan een door verkoper aan te wijzen dierenarts worden voorgelegd. Koper verplicht zich aan het onderzoek van de dierenarts mee te werken en de pup daarvoor ter beschikking te stellen. De kosten van de dierenarts worden in de eerste instantie voldaan door verkoper. Mocht echter blijken dat aan de pup de nodige zorg onthouden is, dan heeft de verkoper geen recht op meer op schadevergoeding voor welk gebrek dan ook en worden de kosten verhaald op de koper.     
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,   
Datum   
 
 
 
Handtekening verkoper                                              Handtekening koper  
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint